O'r 9fed o Fehefin 2020 i'r 13eg o Orffennaf 2020, gwnaethom gynnal arolwg ar-lein a edrychodd ar lefelau lles a thrallod seicolegol ym mhoblogaeth Cymru yn ystod pandemig Covid-19.

Yn gyfan gwbl, cawsom 12,989 o ymatebion i'n harolwg. Rydyn ni am ddweud diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran! Ar y cyfan, gwelsom ostyngiad mawr mewn lles seicolegol o'i gymharu â'r lefelau a welwyd cyn pandemig Covid-19. Darllenwch isod os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am yr hyn a ganfuom.

Crynodeb o'n canfyddiadau

info1
info2
 

Adroddiad y GIG

Rhannwyd canfyddiadau ein harolwg gyda'r rhai sy'n gyfrifol am gynllunio a darparu cefnogaeth iechyd meddwl a lles ledled Cymru. Os ydych chi eisiau dysgu am yr holl ganfyddiadau o'n harolwg, lawrlwythwch yr adroddiad a anfonwyd gennym i'r GIG yng Nghymru trwy glicio ar y botwm isod.