Os ydych chi'n cael problemau iechyd meddwl, mae rhai manylion isod am ffynonellau cymorth a sut i gysylltu â nhw. Cofiwch na allwn gynnig unrhyw gyngor na chefnogaeth am brofiadau emosiynol y gallech fod yn eu cael.

Am Gymorth ar Unwaith

C.A.L.L.

Llinell gymorth iechyd meddwl i Gymru yw C.A.L.L.. Maent yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogi cyfrinachol. I gysylltu â nhw naill ai ffoniwch 0800 132 737 neu neges ‘help’ i ‘81066’ neu ewch i callhelpline.org.uk. Ni chodir tâl arnoch am eu galw.

Samariaid

Gwasanaeth gwrando cyfrinachol yw'r Samariaid. Maent yn cynnig lle diogel i siarad am unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu profi. Cysylltwch â nhw ar 116 123, mae'r Rhif yn rhad ac am ddim i'w ffonio ac mae ganddynt bobl yn gweithio 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Gallwch hefyd eu e-bostio ar jo@samaritans.org neu ymweld â'u gwefan yn samaritans.org/how-we-can-help-you.

Shout

Shout yw gwasanaeth testun 24/7 cyntaf y DU, yn rhad ac am ddim ar bob rhywydwaith symudol mawr, i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le. Mae'n lle i fynd os ydych chi'n cael trafferth i ymdopi ac mae angen help arnoch ar unwaith. Ewch i'w gwefan yn giveusashout.org neu drwy decstio ‘SHOUT’ i ‘85258’.

 

Supporting Hand

 

 

Aros yn Ddiogel Wrth Glo
Aros yn Ddiogel Wrth Glo
IIechyd Cyhoeddus Cymru

Mae eu tudalennau "aros yn iach gartref" yn rhoi manylion am gymorth a chyngor ar ofalu amdanoch chi eich hun a'ch anwyliaid yn ystod unigrwydd.

Du Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
Du Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
Diverse Cymru

Cymorth, gwasanaethau a chyngor i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME) ledled Cymru y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Cymorth Profedigaeth a Cholled
Cymorth Profedigaeth a Cholled
Cruse Bereavement Care Wales

Rhoi cymorth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth. Rhywle i droi pan fydd rhywun yn marw.

Scymorth Ar Gyfer Lles Pobl Ifanc
Scymorth Ar Gyfer Lles Pobl Ifanc
Mind Cymru

Yma i'ch helpu i ddeall dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac i'ch helpu i ddod o hyd i'r cymorth rydych yn ei haeddu.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol
Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol
Dan 24/7

Llinell gymorth ddwyieithog ddi-dâl sy'n darparu un pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol
Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol
Developing a Caring Wales

Gwasanaethau i bobl y mae camddefnyddio alcohol a chyffuriau ac anawsterau iechyd meddwl yn effeithio arnynt. Grŵp o asiantaethau'r sector gwirfoddol o bob rhan o Gymru.

Cam-drin Domestig
Cam-drin Domestig
Welsh Women’s Aid

Gwasanaethau i oroeswyr trais a chamdriniaeth. Elusen genedlaethol yng Nghymru sy'n gweithio i roi terfyn ar gam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod.

Cam-drin Domestig
Cam-drin Domestig
Safe Wales Dyn Project

Cefnogi dynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy'n dioddef cam-drin domestig gan bartner.